Uslovi za instalaciju mašine za pranje čaša

Elframo serija BE i BD

Svi priključci smeju biti na udaljenosti do 1 metar od mesta za postavku mašine, mereno od sredine zadnje stranice mašine.

  • EK ventil za dovod vode 3/4″ – pritisak vode od 2-6 bar
  • odvod vode ≥ Ø40 mm
  • odvod vode u podu – ispod površine na kojoj je postavljenja mašina
  • elektro napajanje 230/400VAC 16A – zavisi od modela
  • presek elektro kabla ≥2,5 mm²

*Napomena: ukoliko je pritisak vode manji od 2 bar, mašina neće odraditi ispiranje, odnosno ako je preko 6 bar potrebno je ugraditi regulator pritiska.

Mašine za pranje čaša su konstruisane za gravitaciono odvođenje otpadne vode, osim u slučaju kada je integrisana pumpa za izbacivanje vode – samo za mašine sa oznakom PS u nazivu (drenažna pumpa).

1. Uvod

Mašine za pranje čaša konstruisane i proizvedene u skladu sa sledećim normama:

  • Direktiva o niskom naponu;
  • EN 60335-1 Bezbednost električnih uređaja;
  • EN 60335-52 Posebne norme koje se odnose na mašine za pranje sudova za ugostiteljstvo.

Uputstva sadržana u ovom uputstvu pružaju važne informacije u vezi sa bezbednošću za instalaciju, rad i održavanje aparata. Proizvođač preporučuje da se ovo uputstvo pažljivo uskladišti u prostoru mašinskog dela mašine za pranje, gde može biti na dohvat ruke serviseru.

Instalaciju treba izvršiti prema uputstvima proizvođača i od strane stručno kvalifikovanih i stručnih osoba.

Ovaj uređaj mora biti priključen na električnu mrežu samo preko glavnog prekidača.

Postavite električne, vodovodne i odvodne vodove mašine za pranje u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu mašine.

2. Instalacija uređaja

Prilikom preuzimanja mašine proverite da li je uređaj u savršenom stanju – bez fizičkih oštećenja. Ako postoje znakovi oštećenja, odmah obavestite prodavca. Ako postoji bilo kakva sumnja, nemojte koristiti uređaj dok ga ne proveri ovlašćeno osoblje.

PROIZVOĐAČ I PRODAVAC SE NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIM ZA ŠTETU KOJU JE NASTALA U TRANSPORTU, OD STRANE TREĆIH LICA, OD PRODAJNOG MESTA DO ADRESE KUPCA.
OSOBA KOJA PRIHVATA ISPORUKU – KUPAC, JE ODGOVORNA ZA PROVERU OŠTEĆENJA I TREBA DA POŠALJE ŽALBU DIREKTNO PREVOZNIKU KOJI JE ODGOVORAN ZA ŠTETU.

Odnesite mašinu do mesta ugradnje i uklonite materijal za pakovanje (plastične kese, stiropor, eksere itd.).

Postavite mašinu na radni položaj, vodeći računa da je savršeno nivelišete rotirajući podesive nožice. Aparat je za podpultnu ugradnju, te u ovom slučaju bočni i zadnji zidovi mogu da prianjaju za zidove aparata, a potrebno je minimalno rastojanje od 2 cm u gornjem delu. Da biste sprečili oštećenje izazvano parom koja izlazi iz uređaja tokom normalnog rada, uverite se da se materijal u blizini neće deformisati ako dođe u kontakt sa istom.

Pre povezivanja mašine na vodovodne i električne mreže, uverite se u opšte karakteristike i podatke koje je dao proizvođač na natpisnoj pločici
(C-3) i tehnički list.

Sve uzeti su u obzir prilikom pripreme mesta za postavljanje.

Popravke moraju biti urađeno isključivo sa originalnim rezervnim delovima.

Samo oni, u stvari, mogu garantovati savršenu usklađenost naših mašina sa tehničkim podacima.

Popravke koje obavlja nekvalifikovano osoblje i bez originalnih rezervnih delova, poništiće garanciju.

3. Povezivanje na vodovodnu mrežu

3.1 Dovod vode

Uvek koristite nove dihtunge za creva kada povezujete mašinu sa vodom.

Pre nego što priključite uređaj, uverite se da postoji ventil 3/4″ između njega i vodovodne mreže kako biste mogli da zatvorite/isključite dovod vode po potrebi ili u slučaju popravke.

Mašina je standardno opremljena sa nepovratnim ventilom postavljenim na dovod vode, u skladu sa normom EN50084.

Postoji komplet za instalaciju koji se može nabaviti od vašeg lokalnog ovlašćenog distributera.

Minimalni pritisak vodosnabdevanja, izmeren na ulazu vode u mašinu tokom završnog ispiranja (pritisak protoka), ne sme biti manji od 150 kPa (1,5 bar) ili veći od 400 kPa (4 bar), čak i kada su druge slavine otvorene na istoj liniji.

Da biste sprečili pad pritiska ili opterećenja, preporučujemo da svaka mašina ima sopstveni dovodni cevovod, što je dovoljno kratke i adekvatne veličine. Ako je pritisak veći od 400 kPa (4 bara), onda se mora ugraditi reduktor pritiska uzvodno od dovodnog cevovoda. Dovodni cevovod do mašine ne sme imati protok manji od 15 l/min. Napraviti i obezbediti da temperatura dovodne vode bude jednaka vrednostima datim u tehničkom listu.

Da biste postigli dobre rezultate pranja, preporučujemo da tvrdoća dovodne vode bude između 7 i 12°F.

Ako je tvrdoća vode veća od 12°F i mašina nema ugrađeni omekšivač vode, preporučujemo da instalirate omekšivač vode uzvodno od elektromagnetnog ventila za punjenje, kako bi voda za mašin bila tvrdoće ~7°F.

Dobar rad mašine u potpunosti zavisi od usklađenosti sa ovim vrednostima.

Koristite fleksibilno crevo da povežete elektroventil za punjenje do slavine za dovod. U slučaju slučajnog kvara zatražite od servisne službe crevo istih veličina. Dovodno crevo mora biti u skladu sa EN50084 normom sez. 22.106: nazivni pritisak 10 bara (1000 kPa); pritisak eksplozije 20 bara
(2000 kPa). Poštujte sve važeće nacionalne ili regionalne propise.

3.2 Odvod

Odvodna cev mora biti povezana sa kanalizacionim odvodomi sa vazdušnim sifonom napravljenim u podu.

Uverite se da su odvodni cevovodi u okolini nisu zagušeni i da omogućavaju brzo oticanje vode. Odvodna cev mora da izdrži minimalnu temperaturu od
den: 70°C.

Fabrički uređaj ima gravitacioni odvod, stoga izlaz mašine za pranje sudova treba da bude niži od tanka mašine, osim u slučaju kada je integrisana pumpa za izbacivanje vode (oznaka PS u nazivu mašine).

3.3 Povezivanje na električnu mrežu

Kada povezujete mašinu direktno na električnu mrežu, uvek koristite uređaj za zaštitu od prenapona koji dozvoljava potpuno isključenje u slučaju prenaponske kategorije III, u skladu sa propisima za ugradnju.

Proverite integritet kabla za napajanje: ako je oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni centar ili kvalifikovano osoblje kako bi se izbegle potencijalne opasnosti.

Mora se koristiti kabl za napajanje „H07RN-F“. Presek kabla: 3×2,5 mm2. U slučaju specijalnih izvora napajanja, kabl može biti 5×2,5 mm2.

Efikasan sistem uzemljenja garantuje bezbednost uređaja i njegovog rukovaoca. Ovo je suštinski uslov koji mora biti proveren i, ako ste u nedoumici, ceo električni sistem u objektu se mora proveriti od strane stručno kvalifikovanog osoblja koje je izvodilo radove na priključku objekta na električnu mrežu.

Proizvođač se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu nedostatkom adekvatnog sistema uzemljenja za uređaj.
Strogo je zabranjeno korišćenje adaptera za utikače, utikača za umnožavanje priključaka, kao i produžnih kablova. Proverite da li je napajanje električnom energijom u skladu sa tehničkim specifikacijama (C-3). Mašina mora biti povezana na sistem za izjednačavanje potencijala, u skladu sa sa lokalnim propisima.

Priključak na električnu mrežu mora da poseduje osigurač 16A.

Prilikom odabira vrste i veličine kabla za napajanje, imajte na umu udaljenost između mašine i priključka za napajanje, instaliranu snagu naznačenu na natpisnoj pločici (C-3) i napon mreže.

Presek kablova ne sme biti manji od 2,5 mm².

Izbegavajte bilo kakvo opterećenje kabla za napajanje.

Koristite H07RN-F kabl ako je potrebno zameniti kabl za napajanje povezujući ga sa priključnom kutijom postavljenom na poleđini mašine. Instalacija mora biti u skladu sa normom CEI 64.8 (IEC 364).