USLOVI GARANCIJE

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda i on iznosi 12/24 meseca, što je posebno naznačeno na predračunu, odnosno računu. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema uređaja na servis, prodavac se obavezuje da će neispravan uređaj na zahtev korisnika zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena ce se izvršiti za neki adekvatan uređaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Vreme trajanja servisne intervencije, produžava period garancije za broj dana koliko je uređaj bio u servisu.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je korisnik upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani uređaj zadovoljiti zahteve korisnika u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Garancija se ne odnosi na poslove redovnog servisiranja uređaja, tj. čišćenje, podmazivanje sklopova itd.

Od korisnika se očekuje da uređaj ne izlaže štetnim dejstvima (ekstremne temperature, ekstremno prašnjave prostorije, visoka vlažnost vazduha, itd.).

Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom, otklanjaće se isključivo na teret korisnika.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana:

 • nakon isporuke,
 • usled transporta od strane kupca ili trećih lica,
 • usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala,
 • mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem korisnika,
 • oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, vremenskih nepogoda i pratećih pojava.

U garanciju ne spadaju:

 • potrošni delovi (delovi koji su predviđeni za zamenu prilikom obaveznih redovnih servisa u toku garantnog roka),
 • sijalice,
 • lomovi delova od stakla (na primer polomljeno staklo na vratima termičkih i rashladnih uređaja, lom staklene posude i slično),
 • šamotne ploče i ploče od prefabrikovanog šamota.

Garancija ne važi ni i u sledećim slučajevima:

 • ako se korisnik nije pridržavao proizvođačkog uputstva, tj. preporuka o upotrebi i održavanju proizvoda,
 • ako korisnik uređaja nije kvalifikovan za rad na uređaju,
 • ako je korisnik nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom,
 • ako je proizvod servisirala ili rasklapala neovlašćena osoba
 • fizički oštećene komponente uređaja ne podležu

Korisnik se obavezuje da će neispravan proizvod dostaviti našem servisu, osim ako se radi o uređaju koji nije moguce demontirati sa radne pozicije bez angažovanja stručnog lica.

Svaki izlazak servisera na teren, u garantnom ili vangarantnom roku, se naplaćuje po važećem cenovniku.

Uvoznik se obavezuje da obezbeđuje rezervne delove u roku od 7 (sedam) godina od dana prodaje proizvoda.

 Adresa ovlašćenog servisa:

Contessa d.o.o. ul. Prve Pruge 43j Beograd-Zemun tel: 011/30-18-073

Uslovi garancije su sastavni deo svakog izdatog predračuna i smatra se da je kupac/korisnik upoznat sa njima pre kupovine.