USLOVI GARANCIJE

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda i on iznosi 12 meseci, odnosno 24 meseca, u zavisnosti od proizvoda, što je posebno naznačeno na predračunu, odnosno računu. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema uređaja (proizvoda) na servis, prodavac se obavezuje da će neispravan uređaj na zahtev korisnika zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki drugi adekvatan uređaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Vreme trajanja servisne intervencije, produžava period garancije za broj dana koliko je uređaj bio u servisu.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je korisnik upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani uređaj zadovoljiti zahteve korisnika u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača – zamena uređaja u tom slučaju nije moguća.

Garancija se ne odnosi na poslove redovnog servisiranja uređaja, tj. čišćenje, podmazivanje sklopova itd. Korisnik je dužan da o svom trošku vrši redovno servisiranje uređaja (LINK za intervale redovnog servisa prema vrsti uređaja). Od korisnika se očekuje da uređaj ne izlaže štetnim dejstvima (ekstremne temperature, ekstremno prašnjave prostorije, visoka vlažnost vazduha, tvrda voda itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom, otklanjaće se isključivo na teret korisnika.

U garanciju ne spadaju:

 • potrošni delovi – koji su predviđeni za zamenu prilikom obaveznih redovnih servisa u toku garantnog roka;
 • sijalice;
 • gumeni dihtunzi na vratima rashladnih uređaja i pećnica;
 • lomovi delova od stakla (staklo na vratima termičkih i rashladnih uređaja, lom staklene posude i slično);
 • šamotne ploče i ploče od prefabrikovanog šamota;
 • kvarovi nastali usled taloženja vodenog kamenca;
 • kvarovi na električnim i elektronskim komponentama nastali usled variranja napona;
 • fizički oštećene komponente uređaja ne podležu garanciji;
 • oštećenja nastala usled korišćenja neadekvatnih hemijskih sredstava za održavanje higijene proizvoda;
 • curenja vode na uređajima usled pritiska u vodovodnoj mreži koji prelazi 6 bar.

U garanciju ne ulaze oštećenja nastala:

 • nakon isporuke – kupac vrši pregled prilikom preuzimanja proizvoda, naknadne reklamacije ne primamo;
 • usled transporta od strane kupca ili trećih lica;
 • usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala;
 • mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem korisnika;
 • oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, vremenskih nepogoda i pratećih pojava;
 • ako se korisnik nije pridržavao proizvođačkog uputstva, tj. preporuka o upotrebi i održavanju proizvoda;
 • ako je korisnik nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom, odnosno nije kvalifikovan za rad na uređaju;
 • ako je proizvod servisirala ili rasklapala neovlašćena osoba;

Korisnik se obavezuje da će neispravan proizvod dostaviti našem servisu, osim ako se radi o uređaju koji nije moguće demontirati sa radne pozicije bez angažovanja stručnog lica (u tom slučaju korisnik angažuje servisnu službu koja će demontirati uređaj i dostaviti ga našem servisu).

Svaki izlazak servisera na teren, u garantnom ili vangarantnom roku, se naplaćuje po važećem cenovniku. 

Uvoznik se obavezuje da obezbedi rezervne delove u roku od 7 (sedam) godina od dana prodaje proizvoda.

Adresa ovlašćenog servisa:

Contessa d.o.o. ul. Prve Pruge 43j Beograd-Zemun tel: 011/30-18-073

Uslovi garancije su sastavni deo svakog izdatog predračuna i smatra se da je kupac/korisnik upoznat sa njima pre kupovine.